LUẬT HỢP TÁC XÃ (CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH 01-07-2013) VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 560 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH VÀ CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Mã sản phẩm: PL 030314 Nhà xuất bản: Nông Nghiệp Số trang: 520 trang Kích...