CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CẦN BIẾT (SH) TRONG BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VIỆT NAM

Nhà xuất bản: Tài Chính Số trang: 800 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

Nhà xuất bản: Tài Chính Số trang: 500 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Nhà xuất bản: Tài chính Số trang: 500 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ-LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI

Nhà xuất bản: Tài chính Số trang: 500 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Nhà xuất bản: Tài chính Số trang: 500 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

biểu thuế xuất khẩu – nhập khẩu tổng hợp 2013

Nhà xuất bản: Tài chính Số trang: 800 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

BIỂU THUẾ SUẤT HÀNG HÓA XUẤT – NHẬP KHẨU 2013

Nhà xuất bản: Tài chính Số trang: 800 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

KỸ THUẬT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU LẬP KẾ HOẠCH, ĐÀM PHÁN XUẤT KHẨU

Nhà xuất bản: Hồng Đức Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...