THÀNH HAY BẠI – THUẬT DÙNG NGƯỜI TRONG MỌI THỜI ĐẠI

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 446 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

Nhà xuất bản: Tài chính Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

SỔ TAY GIÁM ĐỐC 858 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Nhà xuất bản: Tài chính Số trang: 530 Trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2013

Nhà xuất bản: Tài Chính Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

LUẬT DOANH NGHIỆP QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA 19.6.2013

Nhà xuất bản: Tài Chính Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...