SỔ TAY ĐỊA CHÍNH TUYỂN TẬP 325 CÂU HỎI ĐÁP TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI – XÂY DỰNG – NHÀ CỬA

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2012

Nhà xuất bản: Nông Nghiệp Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

HƯỚNG DẪN CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT KHI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...