ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC

Nhà xuất bản: Dân Trí Số trang: 480 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 480 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC

Nhà xuất bản: Lao Động Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

552 CÂU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

Nhà xuất bản: Tài Chính Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC 2013

Nhà xuất bản: Tài Chính Số trang: 520 trang Kích thước: 20x28 cm Hình thức...